Konkurs opublikowany na stronie http://www.facebook.com/VessnaSzczecin

Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (pod nazwą „Dzień Kobiet”) jest Vessna gabinet kosmetyczny Paulina Ostrowska z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 46/1 70-300 Szczecin, NIP 8522532757, REGON: 363414890, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony Wydarzenia „Dzień Kobiet”, na facebooku: www.facebook.com/VessnaSzczecin  (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
§2 Przedmiot i czas Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest polubienie strony gabinetu Vessna na portalu społecznościowym Facebook, publiczne udostępnienie wpisu konkursowego na swojej tablicy, oraz przesłanie zdjęcia swoich brwi lub ust w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod wpisem konkursowym .
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2019 r o godz. 21 i kończy się w dniu 31.03.2019 roku o godz. 12:00
3. Ogłoszenie wyników na zasadach wskazanych w § 4.
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które najwcześniej w dniu konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które zamieszkują, oraz posiadają adres doręczenia w Rzeczpospolitej Polskiej i które przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4, czyli spełniły warunki konkursu.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny Organizatora, to jest małżonek, krewni i powinowaceni w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), a także rodzeństwo.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) polubić stronę www.facebook.com/VessnaSzczecin
b) zaakceptować regulamin Konkursu
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
d) udostępnić wpis konkursowy

e) wysłać zdjęcie tęczówki oka lub oczu, lub zdjęcia ust

5. Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedno zdjęcie
6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu danych udostępnionych przez Użytkownika na profilu na stronie www.facebook.com
7. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie mają przeciwwskazań do wybranego zabiegu. W razie wystąpienia przeciwwskazań następuje wybranie innej osoby jako laureta konkursu. (Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przeciwwskazaniami na stronie www.vessna.pl)§ 4 Przebieg Konkursu
1. Spośród Opisów nadesłanych w trakcie trwania Konkursu, Organizator kierując się kryterium oryginalności wybierze Opis, którego autor zostanie Zwycięzcą i uzyska prawo do nagrody.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16.04.2019 roku na stronie www.facebook.com/VessnaSzczecin
3. Zwycięzca winien skontaktować się z Organizatorem w celu odebrania nagrody.
4. Nagroda może być odebrana osobiście. Nie stawienie się lub nie skontaktowanie Zwycięzcy z Organizatorem w terminie i miejscu, wskazanym w ust. 3 i 4 do 2 dni od ogłoszenia wyników, skutkuje utratą prawa do nagrody, w takim przypadku Organizator wskaże kolejny opis, którego autor uzyskuje prawo do Nagrody. Procedura, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie powtórzona maksymalnie 5 razy. W przypadku niewyłonienia Zwycięzcy nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 5 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie są:
a) makijaż permanenentny brwi

lub

b) makijaż permanenentny ust
2. Nagroda, o której mowa w ust. zostanie przekazana w terminie określonym w § 4 ust.2 Regulaminu.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Sponsorem nagród jest Vessna gabinet kosmetyczny Paulina Ostrowska
§ 6 Szczegółowe zasady i warunki prawne
1. Wysłanie zdjęć zgodnych z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 4 Regulaminu równoznaczne jest z:

1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Opisu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym w szczególności, poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) wyrażeniem zgody na uwiecznienie, oraz opublikowanie i wykorzystywanie wizerunku Uczestników Konkursu biorących udział w Wydarzeniu,
c) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy Organizatora,
f) zobowiązaniem się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do Opisu względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Opisu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie swoje zdjęcie
3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Opisach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, prawa zwierząt, zawierają treści wulgarnych, propagujących przemoc.

§ 7 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu
1. Wysłanie zdjęcia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 4 Regulaminu równoznaczne jest z:
1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym w szczególności, poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
§ 8 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Vessna gabinet kosmetyczny Paulina Ostrowska. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
2. Uczestnik na mocy oświadczeń woli może wyrazić zgody: na otrzymywanie informacji o nowych akcjach promocyjnych, konkursach i promocjach organizowanych przez Organizatora drogą elektroniczną (sms, e-mail) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.
3. W zakresie Konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe:
a) Uczestnicy: imię i nazwisko,
b) Zwycięzca: imię nazwisko, nick z portalu społecznościowego
§ 9 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w okresie trwania Konkursu oraz w terminie do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres kontakt@vessna.pl lub pisemnej, na adres: Vessna gabinet kosmetyczny Paulina Ostrowska ul. Bł Królowej Jadwigi 46/1 70-300 Szczecin
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, rzeczowe i zwięzłe wskazanie jej przyczyn.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.vessna.pl.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zdjęcia w komentarzu, lub informacji o rezygnacji.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem kontakt@vessna.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.